Regulamin nagrody

„Krakowska Książka Miesiąca”

Nagroda „Krakowska Książka Miesiąca” została ustanowiona w 1995 r. dla podtrzymania i rozwoju życia literackiego i kulturalnego naszego miasta oraz regionu, w celu stałego promowania wartościowych  książek niekomercyjnych, reprezentujących odpowiedni poziom formalny i merytoryczny. Ma być wsparciem zarówno dla autorów, jak wydawców. Obejmując różne dziedziny piśmiennictwa, powinna przyczynić się do ożywienia krakowskiej kultury. Organizatorzy kładą szczególny nacisk na niezależność i obiektywizm w przyznawaniu nagrody, co wydaje się szczególnie ważne wobec podziałów środowiskowych, powstałych głównie na skutek przemian politycznych w Polsce. „Krakowska Książka Miesiąca” będzie stać na straży wartości humanistycznych niezależnie od układów partyjnych, administracyjnych, związkowych, światopoglądowych itp. Regularność i cykliczność w jej przyznawaniu powinna zapewnić ogarnięcie najbardziej wartościowych zjawisk, w miarę jak one się pojawiają.

Od czerwca 2017 r. decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nagroda Krakowska Książka Miesiąca przeniesiona została do Biblioteki Kraków.

§1

Nagroda Krakowska Książka Miesiąca zwana dalej Nagrodą przyznawana będzie co miesiąc za nowości wydawnicze z dziedziny:

a) literatury pięknej (poezja, proza, esej, dramat, krytyka literacka i artystyczna itp.);
b) literatury popularnonaukowej, reprezentującej różne dziedziny wiedzy, głównie humanistycznej;
c) publicystyki i reportażu;
d) jury może także dopuścić do konkursu pracę o charakterze naukowym, jeśli reprezentuje odpowiednie wartości merytoryczne, a jej forma cechuje się godnymi uwagi walorami pisarskimi.

 §2

Przyznaje się co miesiąc tylko jedną Nagrodę autorowi lub zespołowi autorów. Nagroda jest niepodzielna. Jury ma prawo, za zgodą dyrektora Biblioteki Kraków, w miarę możliwości finansowych przyznać raz w roku Nagrodę Specjalną.

 §3

Jury może zdecydować, że w danym miesiącu Nagroda nie zostanie przyznana z powodu braku przekonywujących kandydatur.

§4

Jury może zdecydować o przyznaniu dodatkowo raz w roku Nagrody Specjalnej.

§5

Jury ma prawo w poszczególnych przypadkach powołać konsultantów i ekspertów, którzy mogą brać udział w jego obradach bez prawa głosu.

 §6

Jury będzie rozpatrywać kandydatury książek:

a) autorów zamieszkałych na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego, opublikowanych w wydawnictwach krajowych lub zagranicznych;
b) autorów spoza Krakowa i powiatu krakowskiego poruszających tematy krakowskie;
c) opublikowanych w wydawnictwach krakowskich, mimo że ich autorzy mieszkają na innym terenie.

 §7

Jury i jej przewodniczącego powołuje Dyrektor Biblioteki Kraków na okres 5 lat.

 §8

Członkowie jury mogą być odwołani jeśli nie uczestniczą w obradach jury lub na własną prośbę w przypadkach losowych.

 §9

Książki do Nagrody zgłaszać mogą: wydawcy, księgarze, wyższe uczelnie Krakowa, krakowskie oddziały PAN i PAU, związki twórcze działające w Krakowie, redakcje środków masowego przekazu oraz członkowie jury – z odpowiednią motywacją.

 §10

Prezentowanie kandydatur i dyskusja nad nimi w trakcie posiedzeń jury są jawne, ale głosowania zawsze tajne, chyba że jury każdorazowo zdecyduje o innej procedurze, wyrażając swą wolę przy zachowaniu kworum. W razie jego braku wyznacza się następny termin posiedzenia jury, gdzie ono już nie obowiązuje.

 §11

Wysokość finansową Nagrody i Nagrody Specjalnej ustala Dyrektor Biblioteki Kraków w zależności od możliwości finansowych instytucji.

 §12

Nagroda ma charakter społeczny i nie może być uzależniona bezpośrednio od żadnych czynników politycznych, administracyjnych, samorządowych czy światopoglądowych, a także stowarzyszeń, związków twórczych itp. – dla zachowania maksymalnej bezstronności i obiektywizmu. Członkowie jury powinni reprezentować wyłącznie swoje przeświadczenia na temat kandydujących książek, nie zaś instytucji, partii, związków itp., z którymi są związani.

 §13

Stałym koordynatorem i organizatorem działań związanych z Nagrodą, a także jej siedzibą, jest Biblioteka Kraków.